POLITIKA PRIVATNOSTI

 

 

Datum poslednje izmene: 01.10.2019. godine

 

UVOD

 

Privredno društvo Direct Capital S d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: DCS) vodi računa o Vašoj privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti.

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), u obavezi smo da Vam pružimo informacije u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka.

 

Ovo obaveštenje definiše koje lične podatke prikupljamo od Vas i na koji način, informacije o pravnom osnovu i svrsi nameravane obrade, vremenu čuvanja podataka, načinu prenosa i zaštite podataka, kao i o Vašim pravima u vezi sa zaštitom podataka.

 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

 

Kao potencijalne kupce/zakupce nepokretnosti u okviru stambeno-poslovnog kompleksa Central Garden i poslovne zgrade Business Garden, podatke koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate, a to podrazumeva sledeće:

 

 

PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

 

Podatke prikupljamo direktno od Vas kada nam za to date pristanak i/ili na osnovu ugovora zaključenog sa Vama.

 

Davanje pristanka za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

 

NAČIN NA KOJI OBRAĐUJEMO PODATKE

 

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

 

 

SVRHA OBRADE PODATAKA

 

Podaci će biti obrađivani od strane DCS radi komunikacije sa Vama u cilju potencijalnog zaključenja i izvršenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti/ugovora o zakupu nepokretnosti, kao i da bi se ispunile obaveze koje proizlaze iz ovog ugovora i odredaba važećih zakona.

 

Prikupljaju se samo neophodni podaci vezani za poslovanje i informisanje u skladu sa pozitivnim propisima, poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

 

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gorepomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

 

VREME ČUVANJA PODATAKA

 

Podaci se čuvaju u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.

 

PRENOS PODATAKA

 

Vaše podatke o ličnosti nećemo davati na korišćenje trećim licima, izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi i pravne i poslovne obaveze DCS.

 

Ukoliko prenosimo Vaše podatke trećim licima, prenos i obrada podataka se vrši isključivo u skladu sa odredbama ZZPL.

 

VAŠA PRAVA U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA

 

Pravo na pristup – imate pravo da od DCS zahtevate informaciju o tome da li obrađuje Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i pravo na kopiju podataka koji se obrađuju.

 

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci o Vama bez nepotrebnog odlaganja isprave, kao i da se nepotpuni podaci dopune.

 

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da od DCS zahtevate da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu u skladu sa ZZPL.

 

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da ograničite obradu podataka kod DCS ako osporavate tačnost podataka, ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju podataka, i u drugim slučajevima predviđenim ZZPL.

 

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da od DCS primite lične podatke koji ste nam prethodno dostavili i da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane DCS, ako se obrada vrši na osnovu pristanka ili na osnovu ugovora.

 

Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor DCS na obradu Vaših podataka o ličnosti.

 

Pravo na pritužbu nadzornom organu – imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredba ZZPL.

 

MERE ZAŠTITE

 

Poštujemo načela i propise u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i trudimo se da obrađujemo samo neophodne podatke o ličnosti.

 

DCS primenjuje sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi osigurao da se obrada ličnih podataka vrši u potpunosti u skladu sa ZZPL.

 

Mere zaštite imaju za cilj obezbeđivanje delotvorne primene načela zaštite podataka o ličnosti kako bi se ispunili uslovi za obradu propisani ZZPL, i istovremeno zaštitila Vaša prava i slobode od neovlašćenog korišćenja, gubitka ili objavljivanja ličnih podataka.

 

Samo ovlašćeni saradnici i zaposleni DCS imaju uvid u Vaše podatke i smeju ih koristiti isključivo na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti i ZZPL.

 

IZMENE POLITIKE O PRIVATNOSTI

 

DCS zadržava pravo da izvrši izmene i dopune Politike privatnosti.

 

Poslednji datum izmena Politike privatnosti nalazi se na vrhu početne strane.

 

KONTAKT

 

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa Politikom privatnosti i obradom Vaših ličnih podataka možete nas kontaktirati putem e-mail office@directcapitals.rs

 

Korišćenje usluga našeg website i obrada ličnih podataka nije namenjena maloletnim licima.